Skip to main content
Privacyreglement

• De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Dossiervoering is ook nodig om de voortang van het proces te bewaken.
• Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut en wordt minimaal 15 jaar na afronding van het therapeutische proces bewaard.
• U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in te dienen. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen.
• Ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens en zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
• Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal ik deze niet registreren dan wel verwijderen voor zover mogelijk ivm de wettelijke bewaartermijn.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Altijd in overleg en met toestemming van u. o Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing en supervisie
 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur.

De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op mijn factuur voor eventueel vergoeding aan u:

 • NAW-gegevens verzekerde;
 • Geboortedatum en verzekerdenummer verzekerde
 • Datum behandeling
 • Omschrijving behandeling: behandeling haptotherapie
 • Kosten van de behandeling

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

 • De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor facturatie, webhosting en financiële administratie.
 • Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten.
 • U kunt ervoor kiezen om geen toestemming te geven of alleen voor bepaalde delen toestemming te geven.
 • Ik zal aan u uitleggen wat de gevolgen van de hulpverlening zal zijn als u voor (bepaalde) gegevens of personen geen toestemming geeft.
 • U mag uw toestemming op elk moment intrekken. In sommige gevallen zal het intrekken van toestemming gevolgen hebben voor de hulpverlening. Ik zal u hier van geval tot geval over informeren.